Misja czasopisma

UNIWERSYTECKIE CZASOPISMO SOCJOLOGICZNE

I Założenia organizacyjne

1. Utworzenie studiów doktoranckich w zakresie socjologii przy Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW jest szansą rozwoju młodych kadr naukowych naszej uczelni. Wydaje się, że istotnym czynnikiem instytucjonalnym, podnoszącym efektywność kształcenia młodych naukowców, może stać się czasopismo naukowe, zorientowane między innymi na publikację artykułów autorstwa młodych socjologów. Mam tu na uwadze zarówno doktorantów, jak też asystentów i adiunktów.

2. „Czasopismo” jest publikowane w formie strony internetowej, co znacząco ogranicza koszty przedsięwzięcia oraz ułatwia komunikację ze środowiskiem młodych czytelników, dla których Internet jest formą naturalnego otoczenia społecznego.

3. Ważnym czynnikiem jest zapewnienie wysokiego poziomu naukowego publikowanych artykułów. W tym celu wprowadzona zostanie procedura recenzowania zgłoszonych tekstów. Realizacja tego wymogu wiąże się z koniecznością pozyskania grona życzliwych współpracowników – samodzielnych pracowników nauki, którzy podejmą się tego trudnego i pracochłonnego zadania. Należy również oczekiwać, iż pokolenie starszych stażem naukowym i doświadczeniem zawodowym koleżanek i kolegów zechce publikować na łamach „Czasopisma” swoje własne teksty. Trzeba mieć świadomość, że bez tego rodzaju wsparcia „Czasopismo” nie będzie w stanie uzyskać odpowiedniej pozycji naukowej.

4. Pomysł utworzenia „Czasopisma” był konsultowany wśród socjologów z Poznania i Torunia, gdzie spotkał się ze znaczącym zainteresowaniem i gotowością do współpracy. W praktyce oznacza to, że powstaje realna szansa na uruchomienie międzyuczelnianej płaszczyzny wymiany myśli, doświadczeń i inicjatyw np. w formie „Letnich warsztatów socjologicznych”. Należy zatem przyjąć, że „Czasopismo” może w przyszłości pełnić rolę inicjatora spotkań dyskusyjnych, seminariów i konferencji naukowych, adresowanych przede wszystkim do młodych adeptów socjologii.

5. Specyfika naszego Wydziału, w szczególności jego interdyscyplinarność, czyni zasadnym postulat, aby „Czasopismo” pełniło w ramach uczelni określoną funkcję integracyjną. Oznacza to przede wszystkim zaproszenie do współredagowania „Czasopisma” środowiska politologów, lecz również sugestię otwarcia jego łam dla interdyscyplinarnych tekstów tworzonych przez badaczy z instytutów WNHiS oraz z innych wydziałów. 6. Zakłada się, że „Czasopismo” będzie publikowane raz w roku w objętości ok. 10 arkuszy wydawniczych. Najciekawsze artykuły będą okresowo publikowane w formie książkowej. Przyjmujemy, że trzy miesiące po ukazaniu się danego numeru będzie publikowana aktualizacja „Ad vocem”, gdzie znajdą się wypowiedzi czytelników dotyczące materiałów w danym numerze.

II Profil merytoryczny

„Czasopismo” nawiązuje do klasycznej idei nauki uniwersyteckiej, łączącej funkcję badawczą z funkcją dydaktyczną. Konsekwencją takiego założenia jest ramowa struktura treści, obejmująca dwa główne działy:

1. Warsztat naukowo-badawczy socjologa,

2. Warsztat dydaktyczny socjologa.

Trzecim działem będzie dział recenzji i zapowiedzi wydawniczych, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw uniwersyteckich oraz specjalistycznych wydawnictw naukowych niskonakładowych.

 

W dziale pierwszym publikowane będą artykuły dotyczące:

1. badań teoretycznych,

2. badań metodologicznych,

3. badań ilościowych,

4. badań jakościowych,

5. socjologia „mix”, tj. badania łączące różne podejścia metodologiczne.

 

W dziale drugim publikowane będą artykuły dotyczące:

1. programu studiów socjologicznych,

2. metody i technik dydaktycznych w socjologii,

3. metodyki prowadzenia prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) oraz prac doktorskich,

4. praktyk zawodowych w ramach studiów socjologicznych,

5. specjalizacji i specjalności.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach