Wymogi redakcyjne

„Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne / Academic Journal of Sociology” przyjmuje do publikacji jedynie teksty oryginalne (artykuły naukowe, sprawozdania, raporty badawcze oraz recenzje), nie mogą one być nigdzie opublikowane ani rozpatrywane pod kątem publikacji w żadnej redakcji. Zgłoszenia prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: m.choczynski@uksw.edu.pl Do każdego tekstu należy załączyć abstrakt (100-300 słów) w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe również w języku polskim i angielskim. Prosimy o przestrzeganie wymagań technicznych.

Wymagania techniczne

  • Tekst musi mieć postać komputeropisu: format A4, numeracja ciągła na górze strony (wyśrodkowanie), jednakowe marginesy 2,5 cm, czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5, brak odstępów, wcięcie akapitowe 1,25 cm, wyjustowanie (prosimy samodzielnie nie przenosić pojedynczych liter czy słów do nowych wierszy - zrobi to automatycznie program do łamania tekstu).
  • Minimalna objętość zgłaszanego artykułu naukowego lub raportu badawczego to pół arkusza wydawniczego (20 tys. znaków łącznie ze spacjami). Wymóg ten nie dotyczy recenzji oraz sprawozdań. Maksymalna objętość opracowania (artykułu, recenzji, raportu lub sprawozdania) to jeden arkusz wydawniczy (40 tys. znaków łącznie ze spacjami).   
  • Tytuł powinien być napisany DRUKOWANYMI literami, natomiast podtytuły zwykłą czcionką. Zarówno tytuł, jak i podtytuły muszą być wyśrodkowane i pogrubione. Nazwa pliku z tekstem powinna zawierać jedynie trzy pierwsze słowa tytułu tekstu.
  • Tytuł naukowy, nazwisko, afiliacja, adres i telefon autora powinny być załączone wyłącznie w osobnym pliku w celu zapewnienia anonimowości autora. Nazwa pliku powinna zawierać trzy pierwsze słowa tytułu tekstu i adnotację "dane osobowe".
  • Pliki powinny być zapisane i przesłane w formatach edytowalnych: doc., docx. lub odt.

 

Przypisy w systemie "autor - rok" i bibliografia załącznikowa

  • Powołując się w tekście na dane źródło, należy bezpośrednio po cytacie lub w innym miejscu wymagającym wskazania źródła podać w nawiasie okrągłym nazwisko autora lub redaktora, rok wydania publikacji oraz ewentualnie, po dwukropku numer strony. Jeżeli opracowanie zostało przygotowane przez organizację lub instytucję, a nie podano autora lub redaktora, należy podać nazwę tej organizacji czy instytucji. W przypadku publikacji zbiorowej lub gdy nie można ustalić autora czy redkatora publikacji ani organizacji lub instytucji odpowiedzialnej za jej wydanie, w przypisie należy podać pierwsze słowo z tytułu. Przykładowo: (Szczepański 1969: 31), (GUS 2014), (Projektowanie...).
  • Pełne opisy bibliograficzne wykorzystanych zródeł umieszcza się w bibliografii załącznikowej według poniższego schematu. W przypadku korzystania z dokumentów online należy podać datę dostępu w nawiasie kwadratowym.   

Szczepański J. (1969), Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: PWN.

Welland A.P. (1991), Ukryte porównania. ,,Studia Socjologiczne" 1-2: 91-108.

Janicka K. (1970), Społeczne aspekty ruchliwości geograficznej. [w:] W. Wesołowski (red.), Zróżnicowanie społeczne. Wrocław: Ossolineum, s. 21-37.

GUS (2014), Prognoza ludności na lata 2014-2050. Warszawa,                             http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/54... [dostęp: 1.02.2017].

Projektowanie i zlecanie ewaluacji wpływu opartych na sytuacji kontrfaktycznej. Praktyczne wytyczne dla Instytucji Zarządzających EFS, http://www.archiwum.ewaluacja.gov.pl/Dokumenty_ewaluacyjne/Documents/Prz... [dostęp: 27.02.2017]. 

  • Inne przypisy umieszcza się na dole strony, jednak powinny być one nieliczne i krótkie oraz służyć wyjaśnieniu tylko kwestii niezbędnych do zrozumienia wywodu lub koniecznych uzupełnień.

UWAGA! Nadesłane teksty nie spełniające wymagań technicznych nie będą przyjmowane do dalszej procedury redakcyjnej.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach