Kwalifikowanie tekstów do publikacji

  • Autorzy, którzy chcą zaprezentować swoje opracowania na łmach UCS proszeni są o kontakt e-mailowy z sekretarzem redakcji: m.choczynski@uksw.edu.pl 
  • Przed przesłaniem tekstu do recenzji sekretarz redakcji sprawdza, czy jest on zgodny z profilem merytorycznym czasopisma i spełnia wszystkie wymogi techniczne.
  • Teksty, które spełniają powyższe warunki są przesyłane do redaktora naczelnego, który wyznacza recenzentów.
  • Wybrane teksty są sprawdzane systemem antyplagiatowym. Każdy tekst jest recenzowany przez dwóch recenzentów w systemie double-blind review. Oznacza to, że recenzenci nie znają tożsamości autora a autor nie zna tożsamości recenzentów.
  • Recenzje sporządzane są w formie pisemnej. Zawierają informacje o przyjęciu tekstu, konieczności dokonania poprawek wskazanych przez recenzentów lub odrzuceniu tekstu.
  • Tekst, który otrzymał co najmniej jedną negatywną recenzję nie jest publikowany.
  • Sekretarz UCS przekazuje redaktorowi tomu uwagi recenzenta, a ten kontaktuje się z autorem w celu uwzględnienia uwag zawartych w recenzji.
  • Zrecenzowane i poprawione teksty kierowane są do korety językowej i finalnie do druku.
  • Warunkiem otrzymania wersji papierowych UCS jest podpisanie oraz dostarczenie umowy i oświadczenia autorskiego, które przesyła sekretarz redakcji. 
  • Wszystkie numery prezentowane są w tzw. wolnym dostępie w formacie elektronicznym (pdf) na stronie internetowej UCS. 
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach